• People

  We foster an open, motivated, creative, and team-oriented culture in the research group to produce world-class research and scientists.

  Prof. Yuan Lu

  Principal Investigator

  Professional appointments:
  2019-present Principal Investigator/Associate Professor
  Department of Chemical Engineering, Tsinghua University, China
  2016-2019 Principal Investigator/Assistant Professor
  Department of Chemical Engineering, Tsinghua University, China
  2014-2016 Project Researcher
  Department of Chemistry and Biotechnology, The University of Tokyo, Japan
  2010-2014 Postdoc
  Department of Chemical Engineering, Stanford University, USA
  2009-2010 Postdoc
  Department of Biology, Johns Hopkins University, USA
  Education:
  2004-2009 Ph.D. degree
  Department of Chemical Engineering, Tsinghua University, China
  2000-2004 Bachelor’s degree
  Department of Chemical Engineering, Tsinghua University, China
 • Graduate Students

  Dong Liu

  Micro/Nano robotics

  Chen Wang

  Artificial cell

  Junzhu Yang

  C1 biocatalysis

  Xinjie Chen

  RNA synthesis

  Ruirui Guo

  Biological robotics

  Yanjie Huang

  Biological robotics

  Yanan Wang

  Unnatural protein

  Yi Cui

  Cell-free system

  Ting Wang

  Cell-free biosynthesis

  Jiawang Hu

  Biosensing

  Xiaowen Cheng

  Artificial cell

  Chuanting Qin

  Membrane protein

  Yi Wang

  Membrane protein

  Yuting Liao

  Microrobotics

  Donglei Pan

  Wearables

  Wenchao Li

  XNA delivery

  Bin Wang

  Collective intelligence

  Xiaoxue Wang

  mRNA synthesis

  Yueyi Wang

  Neuroengineering

  Yue Qi

  RNA delivery

 • Undergraduate Students

  On board

 • Alumni

  P: PhD student; M: Master student; V: Visiting student from other regions; U: Undergraduate student thesis; O: Other students with great contributions

  Xiaomei Lin

  P, 17-22

  Cheng-Yen Lin

  M, 18-21

  Jiaqi Hou

  M, 20-22

  Yuting Li

  M, 20-22

  Zhixia Li

  M, 20-22

  Qingning Ye

  M, 20-22

  Ting Zhang

  M, 20-22

  Yuntao Cui

  M, 19-21

  Nan Jiang

  M, 19-21

  Liyuan Zhang

  M, 19-21

  Yingying Liu

  M, 18-20

  Peng Zhang

  M, 17-19

  Wei Gao

  M, 17-19

  Qi Sun

  M, 17-19

  Shengnan Ma

  M, 17-19

  Xuanwei Ding

  M, 16-18

  Eunhee Cho

  V, 18-19

  George Booth

  V, 17

  Damian Paterno

  V, 17

  Shih-I Tan

  V, 19

  Xingyu Hua

  U, 20-21

  Yu Wan

  U, 20-21

  Xin Pu

  U, 18-19

  Zhou Cao

  U, 17-18

  Cheng Zhang

  U, 16-17

  Shangsong Li

  O, 20-21