• People

  We foster an open, motivated, creative, and team-oriented culture in the research group to produce world-class research and scientists.

  Prof. Yuan Lu

  Principal Investigator

  Professional appointments:
  2019-present Principal Investigator/Associate Professor
  Department of Chemical Engineering, Tsinghua University, China
  2016-2019 Principal Investigator/Assistant Professor
  Department of Chemical Engineering, Tsinghua University, China
  2014-2016 Project Researcher
  Department of Chemistry and Biotechnology, The University of Tokyo, Japan
  2010-2014 Postdoc
  Department of Chemical Engineering, Stanford University, USA
  2009-2010 Postdoc
  Department of Biology, Johns Hopkins University, USA
  Education:
  2004-2009 Ph.D. degree
  Department of Chemical Engineering, Tsinghua University, China
  2000-2004 Bachelor’s degree
  Department of Chemical Engineering, Tsinghua University, China
 • Graduate Students

  Dong Liu

  Micro/Nano robotics

  Chen Wang

  Artificial cell

  Junzhu Yang

  C1 biocatalysis

  Xinjie Chen

  RNA synthesis

  Ruirui Guo

  Biological robotics

  Yanjie Huang

  Biological robotics

  Yanan Wang

  Unnatural protein

  Yi Cui

  Cell-free system

  Ting Wang

  Cell-free biosynthesis

  Jiawang Hu

  Biosensing

  Xiaowen Cheng

  Artificial cell

  Chuanting Qin

  Membrane protein

  Yi Wang

  Membrane protein

  Yuting Liao

  Microrobotics

  Bin Wang

  Microrobotics

 • Undergraduate Students

  On board

 • Alumni

  P: PhD student; M: Master student; V: Visiting student from other regions; U: Undergraduate student thesis; O: Other students with great contributions

  Xiaomei Lin

  P, 17-22

  Cheng-Yen Lin

  M, 18-21

  Jiaqi Hou

  M, 20-22

  Yuting Li

  M, 20-22

  Zhixia Li

  M, 20-22

  Qingning Ye

  M, 20-22

  Ting Zhang

  M, 20-22

  Yuntao Cui

  M, 19-21

  Nan Jiang

  M, 19-21

  Liyuan Zhang

  M, 19-21

  Yingying Liu

  M, 18-20

  Peng Zhang

  M, 17-19

  Wei Gao

  M, 17-19

  Qi Sun

  M, 17-19

  Shengnan Ma

  M, 17-19

  Xuanwei Ding

  M, 16-18

  Eunhee Cho

  V, 18-19

  George Booth

  V, 17

  Damian Paterno

  V, 17

  Shih-I Tan

  V, 19

  Xingyu Hua

  U, 20-21

  Yu Wan

  U, 20-21

  Xin Pu

  U, 18-19

  Zhou Cao

  U, 17-18

  Cheng Zhang

  U, 16-17

  Shangsong Li

  O, 20-21